Modele wzrostu dywidendy

Pierwszy PODDANY analizie i opisowi zostanie modèle zdyskontowanych dywidend. Modèle dix jest jednym z najstarszych je najczę stosowanym przy wycenie akcji. Jest Oczywistym, że aby stosować dix rodzaj wyceny, Spółka Musi dokonywać regularnych wypłat dywidendy oraz, że Polityka dywidendowa Musi wiązać się z wielkością zysku Spółki. Modèle Ten kierowany jest ne mniejszościowych akcjonariuszy, ponieważ w odwrotnym przypadku, CZYLI w przypadku, Kiedy wyceny dokonuje Osoba posiadająca kontrolę nad spółką, à Decyzja o wypłacie części zysku jest podejmowana przez ni samą, un Polityka Więc dywidendowa nie ma znaczenia dla wyceny. Wyróżniamy następujące MODELE zdyskontowanych dywidend: – modèle stałej wartości dywidendy – modèle Gordona – modèle dwuetapowy – modèle H – trójetapowy modèle dwuetapowy, qui Jak sama nazwa wskazuje, zbudowany jest z dwóch FAZ: okresu wzrostu w stałym shintô a Następnie w Stały shintô g. Wzór: modèle zdyskontowanych dywidend, przedstawiony za POMOCA WZORU (III), nie uwzgla faktu, że wartość dywidendy otrzymana w dalekiej przyszłości charakteryzuje się większą niepewnością niż wartość dywidendy otrzymana w przyszłości najbliższej. Fakt Ten Powinien znaleźć odzwierciedlenie w modelu wyceny akcji. Modèle Ten zakłada, że Wolny przepływ pieniężny będzie rósł w stałym tempie. W tym wypadku Wzór na wycenę akcji jest następujący: Zadanie polega na wycenie akcji Spółki w modelu zdyskontowanych dywidend (DDM-modèle de dividende discount), w którym Cena akcji jest równa wartości bieżącej wszystkich przyszłych dywidend.

Wycena akcji na podstawie dywidend nie jest raceman popularna w praktyce. Modèle Gordona ma Jednak bardzo duże znaczenie w metodzie wyceny na podstawie wolnych przepływów ZAŁATWIŁEŚ (DCF oparty o flux de trésorerie libre à l`entreprise). Modèle Gordona służy do wyceny wartości rezydualnej, CZYLI wartości Spółki po mieliśmy okresu szczegółowej pronozy (dywidend lub przepływów pieniężnych). Takie użycie modelu Gordona Można znaleźć w Kolejnym przykładzie. Modèle trzyetapowy różni się OD modelu H tym, że na początku Mamy do czynienia z Dodatkowym pewnym okresem, w którym stopa dywidendy rośnie w stałym Shintô, natomiast pozostałe założenia są identyczne, Jak w poprzednim modelu. Modèle stałej wartości dywidendy, Jak nazwa wskazuje, zakłada, że dywidenda będzie wypłaca przez Cały Czas w takiej samej wysokości. – Modèle zdyskontowanych dywidend – modèle zdyskontowanych wolnych przepływów ZAŁATWIŁEŚ a) fcfe b) fcff modèle Ten jest użyteczny dla inwestorów, którzy nie mają wpływu na politykę dywidendową Spółki (czyli dla akcjonariuszy mniejszościowych). Modèle H natomiast zakłada, że stopa wzrostu dywidendy na początku okresu będzie spadać liniowo OD poziomu g0do g, aby w późniejszym czasie rosnąć w stałym shintô wzrostu g. Wzór: Model stałego wzrostu dywidendy (Gordona-Shapiro)-wariant modelu zdyskontowanych pieniężnych przepływów. Służy do obliczenia wartości przedsiębiorstw lub akcji spółek giełdowych. gdzie: w D-wartość dochodowa wycenianego Przedsiębiorstwa W P-wpływy kapitałowe o charakterze zwrotów na rzecz inwestorów W W-wydatki kapitałowe inwestorów na rzecz Przedsiębiorstwa d d-dywidendy D I-inne dochody inwestorów związane z posiadaniem Przedsiębiorstwa q-czynnik dyskonta t-Lata W analizie przedstawiono DWA Ostatnie podejścia stosowane przez inwestorów oraz analityków giełdowych ze względu na ich powszechność oraz praktyczność.